TIỆC LIÊN HOAN

Sự kiện liên hoan công ty ngày càng không còn xa lạ đối với tất cả doanh nghiệp hoat động trong và ngoài nước. Chính vì vậy tổ chức tiệc liên hoan xuất phát từ nhiều nhu cầu và thời điểm khác nhau của doanh nghiệp. Có thể đầu năm, cuối năm, hoặc ký được hợp đồng mới, thậm chí liên hoan chúc mừng nhau sau khi dự án đạt được thành công. Sau tất cả, muc đích sự kiện này nhằm cảm ơn thành viên công ty đã cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

Mô hình tiệc khác